[Baotinvatesco] Dừng cấp biên bản hiện trường, báo cáo, hồ sơ, phụ lục giám định

THÔNG BÁO

V/v: Dừng cấp biên bản hiện trường, báo cáo, hồ sơ, phụ lục giám định

 —–****—–

  • Căn cứ vào tình hình hoạt động giám định máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu của Công ty;
  • Quyết định số: 18/2019/QĐ-TTg Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;
  • QT-2518: “Quy trình giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu.

 

Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ kỹ thuật Bảo tín (sau đây gọi tắt là Baotinvatesco) thông báo đến toàn thể Quý khách hàng như sau:

Về việc cấp Chứng thư, hồ sơ giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền Công nghệ theo Quyết định số: 18/2019/QĐ-TTg “Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng”.

Kể từ ngày 12/10/2019 Baotinvatesco sẽ dừng cấp cho khách hàng các hồ sơ giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu cụ thể như sau:

  • Biên bản giám định hiện trường;
  • Báo cáo giám định nội bộ;
  • Danh mục kiểm tra giám định;
  • Bộ ảnh minh họa.

Các hồ sơ giám định nêu trên được sử dụng cho hoạt động giám định của tổ chức và lưu hành nội bộ.

Lý do: Thời điểm mới áp dụng theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg còn nhiều bất cập nên Baotinvatesco cấp hồ sơ giám định kèm theo Chứng thư nhằm hướng dẫn khách hàng thực hiện các yêu cầu theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg. Hiện tại hoạt động giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu đã thực hiện được một thời gian vì vậy chúng tôi chỉ cấp chứng thư giám định bản chính đúng theo yêu cầu Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

Hiệu lực: Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận liên quan và giám định viên Bộ phận Giám định Máy, Thiết bị căn cứ thông báo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Các VP Đại diện

– Cổng thông tin Baotinvatesco

– Bộ phận 2S;

– Phòng Giám định;

– Lưu: HC-TH; QLCL.

       THAY MẶT CÔNG TY

Giám đốc

Đã ký

Nguyễn Thế Luân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80