Giám định, kiểm định chất lượng công trình

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Giám định – Kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi là hoạt động giám định, kiểm tra, xác định tình trạng, chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc Công trình Xây dựng, Công trình Giao thông, Thủy lợi; Cấu kiện, vật liệu xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Nội dung bao gồm:
a. Tổ chức giám định – kiểm định lập đề cương thực hiện việc giám định, kiểm soát bảo đảm chất lượng trình tổ chức, cá nhân có yêu cầu xem xét chấp thuận. Nội dung của đề cương bao gồm các công việc chủ yếu sau:

  • Mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, quy trình và phương pháp giám định, kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng các văn bản liên quan tham chiếu.
  • Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong việc thực hiện giám định, kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
  • Danh sách nhân sự và người được phân công chủ trì thực hiện giám định – kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng các thông tin về năng lực của các cá nhân tham gia thực hiện;
  • Các thiết bị chính, phòng thí nghiệm được sử dụng để thực hiện giám định – kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
  • Chi phí thực hiện, thời gian dự kiến hoàn thành việc giám định – kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
  • Các điều kiện khác để thực hiện giám định – kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng.

b. Tổ chức giám định – kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng theo đúng đề cương được chấp thuận;
c. Tổ chức giám định – kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng lập báo cáo đánh giá, kết luận theo nội dung yêu cầu giám định – kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng của hợp đồng và gửi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định – kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng.

BAOTINVATESCO có hệ thống phòng thử nghiệm được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện các phép thử và thí nghiệm cho các loại vật liệu xây dựng, thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm môi trường. Với những thiết bị thí nghiệm kiểm định hiện đại được kết nối với các phần mềm xử lý số liệu liên tục được cập nhật, BAOTINVTESCO đảm bảo cung cấp cho các Chủ đầu tư các kết quả giám định – kiểm định chính xác, trung thực và kịp thời nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80